Statut Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki “Nowolipki”

Tekst jednolity na dzień 24 listopada 2015 roku


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki “Nowolipki”, zwana dalej “Fundacją”, ustanowiona przez Katarzynę Annę Lisowską-Byster oraz Kingę Marię Łon zwanymi dalej „Konwentem Fundatorów”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Grodzicką – Notariusza w Warszawie w dniu 14 października 2015 roku, za numerem Repertorium A 3964/2015, z mienionym w dniu 25 listopada 2015 roku, Repertorium A 4729/2015, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. Zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w krajach członkowskich Unii Europejskiej, o ile będzie to zgodne z miejscowym prawem.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 2. Fundacja może się posługiwać charakterystycznymi znakami audiowizualnymi, w szczególności znakiem graficznym.

§5

Fundacja ma osobowość prawną.

§6

Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym ustawą o fundacjach sprawuje Prezydent m.st. Warszawy i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§7

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


II. CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8

 1. Celem głównym Fundacji jest propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki a także edukacji artystycznej.
 2. Celami kierunkowymi Fundacji są:
  • Wspieranie w działaniach statutowych Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie.
  • Inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian kulturowych na poziomie świadomości społecznej.
  • Rozwijanie wiedzy społecznej o kulturze.

§9

 1. Cele Fundacji realizowane są poprzez:
  1. Inicjowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
  2. Inicjowanie działań z zakresu edukacji plastycznej, kulturalnej, filmowej, medialnej, teatralnej i innych dziedzin sztuki.
  3. Popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki związanych z miastem, regionem i krajem.
  4. Promocję polskiej twórczości artystycznej i polskiego dziedzictwa kultury w Polsce i za granicą oraz ochronę dóbr kultury i tradycji.
  5. Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych. Propagowanie i promowanie myślenia twórczego i postawy twórczej.
  6. Aktywizacja i socjalizacja poprzez twórcze działanie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym: dzieci i młodzieży z domów dziecka i świetlic środowiskowych, przedstawicieli małych, lokalnych społeczności miejskich.
  7. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do kultury (w tym: promowanie sztuki w przestrzeni publicznej). Szerzenie wiedzy na temat społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego, wielokulturowego.
  8. Działania na rzecz integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  9. Pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów.
  10. Organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych i działań artystycznych, w tym: festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, wystaw, pokazów, sympozjów, zjazdów, konferencji naukowych, szkoleń, warsztatów oraz wszelkich innych form promocji i realizacji poszczególnych dyscyplin sztuki (współfinansowane przez Fundację).
  11. Organizowanie Plenerowych Obozów Sztuk : letnich i zimowych (współfinansowane przez Fundację).
  12. Organizowanie ogólnodostępnych paneli dyskusyjnych na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych.
  13. Street-Art, Happeningi, Akcje plastyczne – jako przykłady realizacji swobodnego dostępu do kultury.
  14. Wspieranie działań twórców amatorów i profesjonalistów, niezależnych i zawodowych w dziedzinach takich jak: sztuki plastyczne, audiowizualne, taniec, teatr, fotografia, sztuki piękne, literatura, muzyka.
  15. Tworzenie i realizacja programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (finansowane przez Fundację).
  16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, innymi instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
  17. Wspieranie i organizowanie kampanii reklamowych na rzecz kultury.
  18. Prowadzenie działalności wydawniczej i artystycznej celem popularyzacji kultury i jej twórców (finansowane przez Fundację).
  19. Organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi.
  20. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę i sztukę np. w targach sztuki, warsztatach, plenerach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury.
 2. Sposoby realizacji celów Fundacji wskazane w pkt 11, 12, 16 i 19 § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są finansowane lub współfinansowane przez Fundację.

§10

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami w kraju i za granicą jeśli działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji i nie spowoduje to zmiany celów statutowych.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§11

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz składniki majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§12

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. Dotacji, darowizn, subwencji, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych.
 2. Funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
 3. Odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek.
 4. Dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 5. Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą.
 6. Operacji finansowych realizowanych za pośrednictwem banków i zainteresowanych instytucji. z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.
 7. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.

§ 13

Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne. Fundacja prowadzi – zgodnie z obowiązującymi przepisami – pełną ewidencję księgową, rozliczenia i sprawozdawczość bilansową, obejmującą wszelkie operacje finansowe związane z realizacją programów operacyjnych Fundacji, kredytowych, subwencyjnych (dotacyjnych) i innych, oraz z wydatkami związanymi z funkcjonowaniem organów statutowych i administracji Fundacji.

§ 16

Zakazane jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Fundacji określonego w §8 Statutu.

§ 17

Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w §8 Statutu

§ 18

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 19

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


IV. ORGANY FUNDACJI

§ 20

Organami Fundacji jest Zarząd oraz Konwent Fundatorów.

§ 21

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych przez Fundatorów na czas nieokreślony.
 2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.
 4. Konwent Fundatorów może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 22

Do kompetencji Zarządu a za zgodą Konwentu Fundatorów należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

 1. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania i planów finansowych Fundacji.
 2. Bieżący nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności w zakresie jej zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami i wnioskami organów państwowych powołanych do kontroli i nadzoru nad Fundacją oraz ze statutem.
 3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
 5. Tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych.
 6. Powoływanie Biur Regionalnych Fundacji, działających poza jej siedzibą.
 7. Powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
 8. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników.
 9. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji.
 10. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

§ 23

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność ½ liczby jego członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu.

§25

 1. Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu Fundacji.
 2. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych członkowie Zarządu Fundacji mogą być równocześnie pracownikami biura Fundacji, pracującymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawieranych na czas pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu.
 3. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.

§ 26

 1. W skład Konwentu Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy, działający osobiście. Konwentowi Fundatorów przewodniczą naprzemiennie Fundatorzy wchodzący w skład Konwentu.
 2. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora, wykonuje jego pełnoletnie dziecko, bądź działające łącznie jego pełnoletnie dzieci.

§ 27

Uprawnienia Konwentu Fundatorów określają postanowienia niniejszego statutu. W szczególności, Konwent Fundatorów:

 1. Określa kierunki i plany działalności statutowej Fundacji.
 2. Powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji zgodnie z postanowieniami.
 3. Powołuje Komisje Rewizyjna dla sprawowania kontroli gospodarki finansowej Fundacji oraz kontroli wewnętrznej, zgodnie z postanowieniami.
 4. Może określić wynagrodzenie Prezesa Fundacji oraz innych członków Zarządu lub członków Konwentu Fundatorów za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji.
 5. Wyraża uprzednia zgodą na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy na stanowiskach określonych przez Konwent.

§ 28

Konwent Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną. Uchwałę można podjąć bez posiedzenia, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo przez pisemne głosowanie; w tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach.

§ 29

Posiedzenia Konwentu Fundatorów zwoływane są z inicjatywy członków Konwentu lub Zarządu Fundacji.

§ 30

Fundacja nie wyklucza powołania Rady Fundacji lub innego organu nadzoru wewnętrznego zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 31

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące.


V. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

§ 32

 1. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy w drodze decyzji.
 2. Śmierć Fundatora nie powoduje likwidacji Fundacji.
 3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.
 5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznaczone będą na cele tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.

§ 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r.

§ 34

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 35

Wypisy z niniejszego aktu należy wydać Fundatorom oraz członkom organów Fundacji.